Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling för Fjärrvärmekunder

Marks Energi AB, Fjärrvärme kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.


Personuppgiftsansvarig

Marks Energi AB
511 80 Kinna
Epost: meab@mark.se


Dataskyddsombud

Bolagets dataskyddsombud når du från 2022-01-01 på e-post DSO@borasregionen.se eller telefon 0709-48 73 31/0709-48 78 36.

Då ingår bolaget tillsammans med Marks kommun i en samverkan med Boråsregionen Sjuhäradsförbund kring dataskyddsarbetet.


Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att/för att:
– hantera intresseanmälan till fjärrvärme
– teckna anslutningsavtal för fjärrvärme
– teckna leverans- och/eller serviceavtal kring fjärrvärmeleverans
– fakturera avtalade avgifter för anslutning, leverans och tjänster
– upprätta avtal kring upplåtande av mark för fjärrvärmeanläggning
– ge dig support och service
– hantera kontakter med dig som kund via telefon, sms, e-post och brev


Uppgifterna kan även användas för genomförande av kundnöjdhetsundersökningar, framtagning av statistik, analyser samt kvalitets- och verksamhetsutveckling.


Rättslig grund för behandlingen

Bolaget behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra avtal med dig.


Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom bolaget kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde som bolaget tar hjälp av. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till myndigheter samt entreprenörer i samband med bygg-nation och reparation. Uppgifter som skickas in till ett kommunalt bolag kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Bolagets dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som bolaget behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur bolaget hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 


 

Information om personuppgiftsbehandling för Stadsnätskunder

Marks Energi AB, Stadsnät kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Marks Energi AB
511 80 Kinna
e-post: meab@mark.se

Dataskyddsombud

Bolagets dataskyddsombud når du från 2022-01-01 på e-post DSO@borasregionen.se eller telefon 0709-48 73 31/0709-48 78 36.

Då ingår bolaget tillsammans med Marks kommun i en samverkan med Boråsregionen Sjuhäradsförbund kring dataskyddsarbetet.

Ändamålet med behandlingen

Bolaget behöver personuppgifter om dig i syfte att/för att:
– hantera intresseanmälan till stadsnät
– teckna anslutningsavtal för stadsnät
– teckna tilläggsavtal för stadsnät
– teckna avtal med tjänsteleverantör för leverans av tjänster via stadsnätet
– fakturera avtalade avgifter för anslutning, leverans och tjänster
– upprätta avtal för upplåtande mark avseende fiberanläggning
– ge dig support och service
– hantera kontakter med dig som kund via telefon, sms, e-post och brev

Uppgifterna kan även användas för genomförande av kundnöjdhetsundersökningar, framtagning av statistik, analyser samt kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Typer av personuppgifter som vi behöver

De uppgifter som du lämnar vid intresseanmälan och/eller tecknande av avtal gällande stadsnätsanslutning med oss. Dessutom behöver vi uppgifter om vilka tjänster du beställer i stadsnätet, vilket hämtas från tjänsteleverantörer stadsnätet.

Rättslig grund för behandlingen

Bolaget behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra avtal med dig.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom bolaget kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna och även personuppgiftsbiträde som bolaget tar hjälp av. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till myndigheter och tjänsteleverantörer i stadsnätet, samt till entreprenörer i samband med byggnation och reparation. Uppgifter som skickas in till ett kommunalt bolag kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Bolagets dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som bolaget behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur bolaget hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.